Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ngắn nhất:  Tìm cụm C - V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C - V làm thành phần gì. a) Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm. (Bùi Đức Ái) b) Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái. (Hồ Chí Minh) c) Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen...

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ngắn nhất:  Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì. a) Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm. (Bùi Đức Ái) b) Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái. (Hồ Chí Minh) c) Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen. (Thạch Lam)

Soạn văn lớp 7 bài Mùa xuân của tôi

Hướng dẫn soạn văn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Thế nào là dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu phần câu hỏi

1. Tìm các cụm danh từ có trong câu sau:

Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có […].

(Hoài Thanh)

2. Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được và cấu tạo của phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ.

Các cụm danh từ trong câu:

Phụ ngữ trước Trung tâm Phụ ngữ sau (cụm C – V)
những tình cảm ta / không có
những tình cảm ta / sẵn có

Trả lời Soạn văn bài Các trường hợp dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu phần câu hỏi

Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a) Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.

(Bùi Đức Ái)

b) Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

(Hồ Chí Minh)

c) Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

(Thạch Lam)

d) Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

(Đặng Thai Mai)

Câu Cụm C – V Chức năng
a. Chị Ba / đến Chủ ngữ
tôi / rất vui và vững tâm vị ngữ
b. tinh thần / rất hăng hái vị ngữ
c. trời / sinh lá sen để bao bọc cốm phụ ngữ trong cụm động từ
trời / sinh cốm nằm ủ trong lá sen
d. Cách mạng tháng Tám / thành công phụ ngữ sau của vị ngữ

Trả lời Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu phần luyện tập

Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì?

a) Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta gặt mang về.

(Thạch Lam)

b) Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.

(Trần Đăng)

c) Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào.

(Thạch Lam)

d) Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.

(Nam Cao)

Câu Cụm C – V Chức năng
a. Những người chuyên môn / mới định được Phụ ngữ trong cụm danh từ
Người ta / gặt mang về Thành phần chính của câu
b. Khuôn mặt / đầy đặn Vị ngữ
c. Cô gái Vòng. Đỗ gánh, giở từng lớp lá sen Phụ ngữ của cụm danh từ
Chúng ta / thấy hiện ra … Vị ngữ
Từng lá cốm, / sạch sẽ và tinh khiết Phụ ngữ của cụm động từ
d. Một bàn tay / đập vào vai Chủ ngữ
Hắn / giật mình Phụ ngữ của cụm động từ
Có thể bạn quan tâm